KRS: 0000651609, NIP: 7272807677

Wydarzenia

W piątek 15 października Katarzyna Sarnicka przewodnicząca OZZP i wiceprzewodniczący Sławomir Makowski uczestniczyli w kolejnym posiedzeniu Zespołu Trójstronnego ds. ochrony zdrowia. Na posiedzeniu był obecny minister zdrowia Adam Niedzielski, który przekazał, że porozumienie odnośnie wzrostów wynagrodzeń dla pracowników ochrony zdrowia, w tym psychologów na kolejny rok ma być zawarte tylko w ramach ustaleń Zespołu do 2-3 tygodni. Obecnie są zbierane postulaty związków zawodowych uczestniczących w rozmowach. OZZP w najbliższym czasie przekaże również swoje postulaty.
 

12.10.2021 r. odbyła się konferencja prasowa w sejmie RP, podczas której ogłoszono zakończenie prac nad projektem nowej ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów oraz przedstawiono jego główne założenia. Konferencję prasową rozpoczęło wystąpienie p. posłanki Agnieszki Dziemianowicz-Bąk.

Dziś (12.10.2021) o 11:00 rozpoczęła się debata na temat "Psycholog w polskich realiach" zorganizowana w ramach Parlamentarnego Zespołu ds. Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży pod przewodnictwem Pani Poseł Marty Golbik. Inicjatorem debaty jest Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów.

Zarząd Krajowy OZZP - Małgorzata Pyka i Dominika Morawska - bierze udział w debacie OPZZ pt. BUDOWANIE SIŁY ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH POPRZEZ PARTNERSTWO POKOLENIOWE. Związki zawodowe stanowią podstawę walki o prawa pracownicze.
 
 
 
 
 

Dziś przewodnicząca OZZP Katarzyna Sarnicka uczestniczyła osobiście w posiedzeniu Zespołu Trójstronnego ds. ochrony zdrowia, na którym był przedstawiony plan dalszych działań w zakresie wzrostu wynagrodzeń, w tym dla grupy psychologów. W posiedzeniu Zespołu brał udział minister Adam Niedzielski. Z ramienia OZZP w posiedzeniu uczestniczył zdalnie także wiceprzewodniczący Sławomir Makowski. W Zespole Trójstronnym oprócz strony rządowej, brały udział związki zawodowe ochrony zdrowia i przedstawiciele pracodawców. Na posiedzeniu podkreślono rolę psychologów, szczególnie w kontekście pandemii i drastycznego wzrostu zaburzeń psychicznych. Kolejne posiedzenie będzie jeszcze we wrześniu, gdzie mają być przedstawione konkretnie informacje na temat dalszych wzrostów wynagrodzeń dla pracowników ochrony zdrowia.

Dzisiaj OZZP uczestniczy w kolejnym posiedzeniu Zespołu Trójstronnego ds ochrony zdrowia. Na spotkaniu są omawiane między innymi kwestie związane z realizacją ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia.
 

Dzisiaj przewodnicząca OZZP, Katarzyna Sarnicka, uczestniczyła online w kolejnym posiedzeniu Zespołu Trójstronnego ds. ochrony zdrowia. Posiedzenie dot. prawidłowego realizowania ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia.

Dziś w Senacie RP delegacja OZZP wzięła udział w połączonym posiedzeniu dwóch zespołów: senackiego Zespołu ds. Dzieci i Parlamentarnego Zespołu ds. Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży. Tematy dotyczyły przede wszystkim psychologicznych aspektów walki z pandemią, a także aspektów istotnych dla grupy zawodowej psychologów. Delegacja składa się z Katarzyny Sarnickiej (przewodnicząca ZK OZZP), Sławomira Makowskiego (wiceprzewodniczący OZZP), Elżbiety Magii-Piotrowskiej (Sekretarz ZK OZZP), Małgorzaty Pyki (Członek ZK OZZP), Michała Naczyńskiego (Członek ZK OZZP) oraz Aleksandra Waś (członek OZZP, podlaski konsultant wojewódzki w dziedzinie psychologii klinicznej).

Po okresie konsultacji wstępnego projektu ustawy o zawodzie psychologa, przechodzimy do etapu podsumowania tych uwag. Podczas posiedzenia zostały omówione zmiany wprowadzone do projektu po okresie konsultacji oraz przedstawiono najnowszą wersję projektu.
W posiedzeniu oprócz przedstawicieli ZK OZZP brały udział różne organizacje reprezentujące psychologów m.in. Komitet Psychologii PAN, PTP, Konsultant Krajowa ds. Psychologii Klinicznej i konsultanci wojewódzcy.

Dziś Sławomir Makowski, wiceprzewodniczący ZK OZZP, brał udział w posiedzeniu Zespołu Trójstronnego. Posiedzenie poświęcone jest omówieniu skutków wprowadzenia Ustawy 6 proc. PKB na zdrowie po trzech latach od wejścia w życie.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych uczestniczyło w konferencji zorganizowanej w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej. Konferencja dotyczyła mobbingu i dyskryminacji kobiet w pracy. Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów reprezentowała Małgorzata Pyka, Członek Zarządu Krajowego OZZP, która wygłosiła prelekcję pt. "Molestowanie w pracy - nowe zagrożenie psychospołeczne?". 

Kolejne posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. ochrony zdrowia, w którym uczestniczy przewodnicząca ZK OZZP Katarzyna Sarnicka. Zespół jest poświęcony zmianom przepisów regulujących kwalifikacje wymagane od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych.

Dzisiejsze posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży dotyczyło wpływu pandemii na zdrowie psychiczne uczniów. Z ramienia OZZP udział w nim wzięli:
Katarzyna Sarnicka - Przewodnicząca ZK OZZP,
Sławomir Makowski - Wiceprzewodniczący ZK,
Małgorzata Pyka - Członek ZK OZZP.

Sławomir Makowski, wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego, reprezentował OZZP podczas doraźnego posiedzenia Zespołu problemu ds. ochrony zdrowia. Podczas spotkania poruszył m.in. temat niskiej wyceny świadczeń psychologicznych. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji opracowuje ponowną wycenę świadczeń psychologicznych i psychoterapeutycznych w poradniach psychologiczno-psychoterapeutycznych I stopnia referencyjności.

Publikujemy list Pani prof. Bernadetty Izydorczyk - Konsultanta Krajowego w dziedzinie psychologii klinicznej - skierowany do OZZP, popierający nasze działania związane z regulacją ustawową zawodu zaufania publicznego, jakim jest psycholog. Dziękujemy bardzo zarówno Pani Konsultant Krajowej, jak również pozostałym konsultantom wojewódzkim za cenne wsparcie.
 

15.03.2021 - Na specjalnym posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Ustawowego Uregulowania Zawodu Psychologa został przedstawiony przez Klub Parlamentarny Lewicy projekt nowej ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów. W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele OZZP, którzy współtworzyli z Klubem Lewicy projekt, a także przedstawiciele ministerstw: Zdrowia, Edukacji i Nauki oraz Rozwoju, Pracy i Technologii, posłowie i zainteresowane organizacje. Spotkanie rozpoczęło oficjalne konsultacje społeczne tego projektu.

09.03.2021 odbyła sie wspólna konferencja prasowa OZZP i parlamentarnego klubu Lewicy, na której ogłoszono powstanie projektu nowej ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów oraz zaproszono do jego konsultacji polityków i zainteresowane organizacje.

09.03.2021 w Senacie RP odbyło się posiedzenie połączonych parlamentarnych zespołów: ds. Dzieci oraz ds. Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży, Senackiego Zespołu - Zdrowie Polaków i Zespołu "Brain, mind and pain" Parlamentu Europejskiego, podczas którego swoje wystąpienia miała również Przewodnicząca OZZP Katarzyna Sarnicka. Podczas spotkania odbyła się debata poświęcona dramatycznej sytuacji dzieci i młodzieży w obliczu zapaści psychiatrii dzieci i młodzieży oraz kryzysu spowodowanego COVID-19.

Przewodnicząca OZZP Katarzyna Sarnicka brała dziś udział w posiedzeniu Zespołu Trójstronnego. Tematem spotkania było przyspieszenie osiągnięcia przez placówki medyczne gwarantowanego poziomu najniższych wynagrodzeń oraz podwyższenie współczynników pracy dla wszystkich grup zawodowych.

W związku z trwającymi pracami nad nowelizacją Ustawy o wynagrodzeniu minimalnym w ochronie zdrowia konieczne stało się szybkie zebranie danych dotyczących faktycznych zarobków przedstawicieli wszystkich zawodów medycznych. Według danych podanych przez Ministerstwo, średnie zasadnicze wynagrodzenie brutto dla psychologów bez specjalizacji jest nawet o 300 zł wyższe, niż pokazują dane zebrane w 2019 roku przez OZZP. Aby uzyskać aktualne informacje o faktycznych zarobkach w ochronie zdrowia psycholodzy, tak jak przedstawiciele innych grup zawodów medycznych, gromadzą nowe dane ankietowe. Zapraszamy do udziału w ankiecie OZZP wszystkich psychologów zatrudnionych w publicznych i prywatnych placówkach ochrony zdrowia, zarówno w ramach umowy i pracę jak i kontraktu. Wypełnienie ankiety zajmuję od około 3 do 10 minut w zależności od ilości miejsc pracy - LINK DO ANKIETY. Dane zbierane są do czerwca 2021 r.

Przewodnicząca OZZP Katarzyna Sarnicka reprezentowała dziś psychologów podczas Posiedzenia Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia. Tematem spotkania było kształtowanie się wynagrodzeń w ochronie zdrowia.

Dziś odbyło się spotkanie Parlamentarnego Zespołu ds. Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży, którego przewodniczącą jest posłanka Marta Golbik. Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów odpowiedział na zaproszenie i wziął udział w spotkaniu poświęconym tematowi nadużywania i uzależnienia od internetu oraz mediów cyfrowych. OZZP reprezentowali Członkowie Zarządu Krajowego: Agata Młynarczyk-Burek oraz Michał Naczyński.

Dziś odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. ochrony zdrowia ws. zarobków. Przewodnicząca OZZP Katarzyna Sarnicka brała udział w posiedzeniu Zespołu jako ekspert ze strony środowiska psychologów.

Dziś odbył się Pierwszy Krajowy Zjazd Delegatów OZZP. Zjazd odbył się w formie zdalnej, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa związanymi z COVID-19. Podczas ZKD został wybrany nowy skład Zarządu Krajowego, którego przewodniczącą została p. Katarzyna Sarnicka - dotychczasowa wiceprzewodnicząca OZZP. Delegaci wybrali również swoich przedstawicieli do Komisji Rewizyjnej, a także wprowadzili zmiany w statucie związku.

Od momentu powołania Zespołu Parlamentarnego ds. Ustawowego Uregulowania Zawodu Psychologa, pod przewodnictwem p. posłanki Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, odbyło się pięć spotkań w terminach: 30.10, 09.11, 23.11, 07.12, 21.12. Posiedzenia dotyczyły omówienia zagadnień związanych z nowym projektem ustawy i przedstawieniem najważniejszych założeń do tego projektu. W posiedzeniach brali udział przedstawiciele OZZP. W pracach merytorycznych nad nowym projektem ustawy bazowano na wcześniejszych projektach ustaw oraz najnowszym raporcie z badań OZZP dotyczących przekonań środowiska psychologów na temat ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów z lutego 2020 r.

Przed powołaniem i pomiędzy spotkaniami zespołu parlamentarnego trwały intensywne konsultacje OZZP z zespołem prawników oraz innymi izbami zawodowymi: Krajową Izbą Diagnostów Laboratoryjnych, Naczelną Radą Aptekarską oraz Krajową Izbą Fizjoterapeutów. 

W posiedzeniach zespołu brali udział posłowie lub ich przedstawiciele z różnych ugrupowań politycznych,  prawnicy, a także przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej i Nauki oraz Rzecznika Praw Pacjenta.

OZZP uczestniczyło w kolejnym spotkaniu Zespołu Parlamentarnego ds. Ustawowego Uregulowania Zawodu Psychologa, kontynuując rozpoczęte wcześniej prace. Było to przedostatnie posiedzenie w bieżącym roku kalendarzowym.

W ubiegłbym tygodniu odbyło się zdalne posiedzenie Komisji Kobiet OPZZ - nasz związek reprezentowała przewodnicząca Dolnośląskiego MOT, Małgorzata Pyka. Tematem posiedzenia było niwelowanie luki płacowej, mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy oraz dostępność do żłobków i przedszkoli.

Przewodniczący OZZP Sławomir Makowski uczestniczył w posiedzeniu Zespołu Trójstronnego, na którym omawiano podwyżki wynagrodzeń i nowelizację ustawy o minimalnych wynagrodzeniach dla pracowników w ochronie zdrowia. W spotkaniu brał udział minister zdrowia Adam Niedzielski.

Z inicjatywy strony społecznej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów, przy wsparciu posłanki Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, udało się powołać Zespół Parlamentarny ds. Ustawowego Uregulowania Zawodu Psychologa. Przewodniczącą zespołu została pani posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

W Warszawie w siedzibie OPZZ odbyło się spotkanie z Klubem Lewicy. Na spotkaniu były posłanki i posłowie, a także stowarzyszenia i związki zawodowe związane z Klubem Lewicy. OZZP reprezentowali Przewodniczący OZZP Sławomir Makowski, Wiceprzewodnicząca OZZP Katarzyna Sarnicka i Przewodnicząca dolnośląskiego MOT Małgorzata Pyka, którzy zwrócili uwagę polityków na psychologiczne konsekwencje pandemii koronawirusa, na dramatycznie niskie zarobki psychologów w sektorze publicznym i brak uregulowań prawnych zawodu psychologa.

Prezydium OZZP (Sławomir Makowski, Katarzyna Sarnicka, Elżbieta Magia) spotkało się z panią Aliną Niewiadomską (Prezes Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych) oraz z zespołem prawników KIDL (mec. Maciej Niezabitowski, mec. Szymon Guzik). Tematem spotkania było funkcjonowanie samorządu zawodowego zrzeszającego diagnostów laboratoryjnych.

Dziś Sławomir Makowski i Katarzyna Sarnicka zdalnie spotkali się z panią Elżbietą Piotrowską-Rutkowską (Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej) oraz mec. Krzysztofem Baką (prawnik NRA). Spotkanie służyło podzieleniu się doświadczeniem NRA w zakresie organizacji oraz funkcjonowania dwustopniowego Samorządu z dwudziestoma Izbami.

26 maja odbyło się spotkanie w formie on-line z przedstawicielem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Dyrektorem Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego, Markiem Walaśkiewiczem. Na spotkaniu przekazano wyniki raportu z badań ankietowych dotyczących ustawy o zawodzie psychologa. Ponadto rozmawiano na temat nowego projektu ustawy, który jest tworzony w MRiPS.

Przewodniczący Sławomir Makowski i wiceprzewodnicząca Katarzyna Sarnicka zostali zaproszeni do uczestnictwa w Konferencji pt. „Dylematy Etyczne w Diagnozie Psychologicznej” organizowanej przez Krakowski Oddział PTP z okazji Międzynarodowego Dnia Psychologa. Spotkanie było okazją do rozmów na temat współpracy pomiędzy OZZP a PTP.

Wiceprzewodnicząca Katarzyna Sarnicka wraz z wiceprzewodniczącą Jadwigą Łuczak – Wawrzyniak uczestniczyły w Kongresie Profesji i Zawodów Pomocowych organizowanym przez Kancelarię Prezydenta RP. Podczas kongresu podjęto bezpośrednią rozmowę z Panią Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marleną Maląg. Przewodniczące przedstawiły aktualną sytuację zawodu psychologa i otrzymały obietnicę szybkiego spotkania pomiędzy Panią Minister a Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Psychologów.

Czego sobie życzymy❓
➡ regulacji zawodu psychologa - nowej ustawy, która będzie nowoczesna i oparta na wynikach raportu z badań środowiska psychologów,
➡ szacunku dla naszej pracy i odpowiednich jej warunków,
➡ satysfakcji finansowej z pracy,
➡ większej ilości etatów dla psychologów.

Odbyło się kolejne robocze spotkanie z Prezydium Krajowej Izby Fizjoterapeutów dotyczące ustawy o zawodzie i samorządzie zawodowym.
ZK OZZP reprezentowali: przewodniczący Sławomir Makowski, wiceprzewodnicząca Katarzyna Sarnicka, sekretarz Elżbieta Magia.
Prezydium KIF reprezentowali: wiceprezes Paweł Adamkiewicz, wiceprezes Ernest Wiśniewski, dyrektor biura Artur Koper, koordynator Działu Prawnego mec. Katarzyna Blicharczyk-Ożga, rzecznik prasowy Dominika Kowalczyk.

Odbyło się spotkanie z Prezesem Krajowej Izby Fizjoterapeutów Maciejem Krawczykiem, Wiceprezesem KIF Ernestem Wiśniewskim, radcą prawnym Katarzyną Blicharczyk - Ożgą oraz Dominiką Kowalczyk - specjalistą od PR. Głównym celem było nawiązanie bliskiej współpracy pomiędzy OZZP a Krajową Izbą Fizjoterapeutów. Przedstawiciele Zarządu KIF podzielili się swoimi doświadczeniami z prac nad stworzeniem ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. OZZP reprezentowali przewodniczący Sławomir Makowski, wiceprzewodnicząca Katarzyna Sarnicka, Elżbieta Magia i Małgorzata Pyka.

70-lecie pisma "Służba Zdrowia" - najstarszego czasopisma medycznego w Polsce.
OZZP reprezentowały: Jadwiga Łuczak-Wawrzyniak, Justyna Żukowska-Gołębiewska, Małgorzata Pyka.

Przewodniczący Sławomir Makowski wraz z Wicemarszałkiem Województwa Dolnośląskiego Marcinem Krzyżanowskim byli gośćmi debaty eksperckiej nt. uregulowań prawnych zawodu psychologa, która odbyła się w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu.

W Warszawie odbyła się zdrowotna debata ekspercka poświęcona polskiemu systemowi ochrony zdrowia pt. "Każdy ma prawo do ochrony zdrowotnej - prawda czy fikcja?". ZK OZZP reprezentowali przewodniczący Sławomir Makowski i wiceprzewodnicząca Katarzyna Sarnicka.

Przewodniczący Sławomir Makowski jako ekspert z ramienia OPZZ wziął udział w posiedzeniu Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia.  

Dyskutowane były m.in. tematy:
- odmrożenie "kwoty bazowej" w ustawie z 8 czerwca 2017r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych
- skutki praktycznego wdrażania zarządzeń (38/2019/DSOZ i 43/2019/DSOZ) prezesa NFZ i sytuacja grup zawodowych nieujętych w odrębnych regulacjach płacowych (psycholodzy, fizjoterapeuci, diagności, technicy medyczni).

Tego samego dnia przewodniczący Sławomir Makowski i wiceprzewodnicząca Katarzyna Sarnicka wzięli udział w spotkaniu z Fransem Timmermansem, pierwszym wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej. Frans Timmermans spotkał się z przedstawicielami związków zawodowych zrzeszonych w OPZZ. Głównymi tematami spotkania były zmiany na europejskim rynku pracy, rola związków zawodowych w tym procesie oraz zbliżające się wybory do PE.

Odbyło się spotkanie przedstawicieli OZZP z Zastępcą Rzecznika Praw Pacjenta Grzegorzem Błażewiczem, Dyrektorem Departamentu ds Zdrowia Psychicznego Grzegorzem Sajem oraz Agnieszką Wernik Dyrektorem Departamentu Strategii i Rozwiązań Systemowych. Związek zawodowy reprezentowali: Sławomir Makowski, Katarzyna Sarnicka i Justyna Żukowska-Gołębiewska. Spotkanie dotyczyło współpracy w sprawie nowej ustawy o zawodzie psychologa. Ustalono kierunki dalszych działań i strategii.

Konferencja, podczas której poruszano tematykę kryzysów psychicznych dorosłych, dzieci i młodzieży. Nawiązano do rocznicy powstania Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego - minęło 25 lat od jej wejścia w życie. Podkreślano istotną rolę wsparcia i diagnozy psychologicznej w leczeniu chorób oraz w kryzysach psychicznych. W konferencji uczestniczyli Sławomir Makowski i Katarzyna Sarnicka.

W posiedzeniu uczestniczyły przedstawicielki OZZP: Jadwiga Łuczak - Wawrzyniak oraz Justyna Żukowska - Gołębiewska, które przedstawiły stanowisko OZZP w zakresie dyskutowanych zmian w psychatrii sądowej:

1. Brak warunków do pełnienia zadań psychologa czy psychoterapeuty w sytuacji kiedy na jednego psychologa przypada 40 łóżek w wymiarze 1.25 etatu.
2. Wynagrodzenia psychologów są nieadekwatnie niskie do charakteru pracy i odpowiedzialności.
3. Niewystarczający dostęp do superwizji (w tym bezpłatnej).
4. Brak ustaw o zawodzie psychologa i o zawodzie psychoterapeuty wpływa m.in na jakość opiniowania przez biegłych oraz brak jasno określonych standardów terapii.
5. Trudności w ocenie ryzyka zachowań agresywnych ze względu na brak dostępu do narzędzi SAPROF i HCR-30 V3 i jasnych kryteriów oceny.
6. Trudności w profilowaniu grup terapeutycznych ze względu na brak warunków lokalowych i finansowych oraz ograniczone etaty, w ramach których nie ma możliwości prowadzenia kilku grup o różnej specyfice.
7. Brak ochrony praw i godności innych osób osadzonych przebywających z osobami z zaburzeniami psychicznymi, które oczekują na miejsce w szpitalu lub są w procesie diagnozy.
8. Zwiększenie wydatków na profilaktykę zdrowia psychicznego osób odbywających karę w warunkach ograniczenia i pozbawienia wolności.

Potrzeba regulacji zawodu psychologa oraz konieczność powołania samorządu zawodowego to jeden z tematów posiedzenia Komisji Ekspertów do spraw Ochrony Zdrowia Psychicznego działającej przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, w której wzięła udział delegacja OZZP w składzie: Sławomir Makowski, Katarzyna Sarnicka, Elżbieta Magia.

Odbyło się spotkanie organizowane przez Wydział Zdrowia Psychicznego MZ dotyczące nowego modelu opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży wraz z podsumowaniem dotyczącym specjalizacji psychoterapia dzieci i młodzieży. Udział: Jadwiga Łuczak-Wawrzyniak wiceprzewodnicząca MOT nr 7. Przedstawiamy najważniejsze założenia modelu, zaprezentowane przez Podsekretarza Stanu Zbigniewa J. Króla.

W Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog odbyło się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych związanych z ochroną zdrowia, a pominiętych w ostatnich podwyżkach. OZZP przygotował na spotkanie raport z badania ankietowego dotyczącego wynagrodzenia psychologów, pracujących w ochronie zdrowia, który nasza delegacja przekazała Ministrowi Łukaszowi Szumowskiemu. Udział: przewodniczący ZK OZZP Sławomir Makowski i wiceprzewodnicząca OZZP Katarzyna Sarnicka.
Postulaty OZZP:
- wyszczególnienie grupy zawodowej psychologów z podziałem na psychologa, psychologa klinicznego, specjalistę psychologii klinicznej w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych,
- podniesienie współczynników wynagradzania dla psychologów, specjalistów 1 i 2 stopnia z zakresu psychologii klinicznej,
- urealnienie oraz uaktualnienie wysokości średniego krajowego wynagrodzenia brutto zapisanego ww. ustawie,
- zwiększenie liczby etatów dla psychologów w ochronie zdrowia,
- likwidacja skierowań do psychologa, 
- urlop szkoleniowy w liczbie 10 dni,
- finansowanie szkolenia specjalizacyjnego psychologów przez Ministerstwo Zdrowia,
- zwiększenie dostępu do usług i pomocy psychologicznej dla pacjentów w kryzysie psychicznym, osób starszych, dzieci i młodzieży.

W Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się konferencja pt. „Opieka psychiatryczna nad dziećmi i młodzieżą” organizowana przez Podkomisję stałą ds. zdrowia psychicznego Komisji Zdrowia. Rozmawiano m.in. o stanie opieki psychiatrycznej nad najmłodszymi oraz potrzebach i kierunkach zmian w tej dziedzinie medycyny. Udział z ramienia OZZP: wiceprzewodnicząca ZK Katarzyna Sarnicka i wiceprzewodnicząca MOT nr 7 Jadwiga Łuczak-Wawrzyniak.

Spotkanie delegacji OZZP z Panem Adamem Bodnarem Rzecznikiem Praw Obywatelskich i Panem Krzysztofem Olkowiczem Głównym Koordynatorem ds Ochrony Zdrowia Psychicznego przy RPO. Udział wzięli: przewodniczący ZK OZZP Sławomir Makowski, wiceprzewodnicząca ZK OZZP Katarzyna Sarnicka, sekretarz ZOK OZZP Aleksandra Bednarska i rzecznik prasowa OZZP Justyna Żukowska-Gołębiewska. Do wglądu: Nota ze spotkania oraz Komunikat OZZP ze spotkania.

Spotkanie w MZ w sprawie specjalizacji z psychoterapii dzieci i młodzieży. Z ramienia MZ - Wicedyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pani Małgorzata ZadorożnaNaczelnik Wydziału Kształcenia w Regulowanych Zawodach Medycznych Pani Edyta Gadomska. Z ramienia OZZP - przewodniczący Sławomir Makowski i sekretarz Aleksandra Bednarska.

W posiedzeniu w Warszawie uczestniczył przewodniczący Sławomir Makowski. Podczas spotkania odbyły się wybory na stanowiska wiceprzewodniczących zostali nimi: Tomasz Dybek (przewodniczący Ogólnopolskiego ZZ Pracowników Fizjoterapii), Teresa Pszczółka (przewodnicząca Federacji ZZ Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej w Polsce) oraz Krzysztof Oleksak (przewodniczący ZZ Strażaków ,,Florian”) oraz powstała sekcja Ochrony Zdrowia, której przewodniczącym został Tomasz Dybek.

Tematem spotkania z Wiceministrem Zdrowia Panem Zbigniewem Królem były planowane zmiany w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży oraz pilotażu Centrów Zdrowia Psychicznego. OZZP reprezentowali: Sławomir Makowski, Katarzyna Sarnicka, Aleksandra Bednarska i Michał Naczyński.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów wzywa Panią Minister Elżbietę Rafalską do jak najszybszego wznowienia prac nad Ustawą o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów w złożonym w dniu 22 września 2018 roku Liście Otwartym.

22.09.2018 odbył się wspólny przemarsz psychologów, którzy protestowali przeciwko braku uregulowań prawnych ich zawodu. Psychologowie z całej Polski zebrali się w Warszawie, by z hasłami, transparentami, banerami, zaprotestować przeciwko brakowi uregulowań prawnych ich zawodu. Pod Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przewodniczący OZZP Sławomir Makowski odczytał List Otwarty skierowany do Minister Elżbiety Rafalskiej. Następnie wraz z wiceprzewodniczącą Katarzyną Sarnicką i sekretarz Aleksandrą Bednarską weszli do ministerstwa, by złożyć list na ręce Pani Minister. W tym czasie psychologowie zgromadzeni pod gmachem Ministerstwa postulują o wszczęcie prac nad ustawą. W imieniu Minister Rafalskiej delegację przyjęła zastępca dyrektora Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego Pani Agata Oklińska. W trakcie krótkiej rozmowy wyrażone zostają oczekiwania OZZP co do spotkania z Panią Minister, wysłuchania postulatów i ustalenia kalendarium prac nad ustawą o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów.

W ubiegłym tygodniu zwróciliśmy się także z pismem do Premiera Mateusza Morawieckiego z tym samym postulatem, otrzymaliśmy pozytywną odpowiedź. Pan Premier popiera żądania psychologów i pisemnie zwraca się do Pani Minister o podjęcie z nami rozmów.

W stolicy odbyła się manifestacja OPZZ branży usługi publiczne pod hasłem "#MamDość! Polska potrzebuje wyższych płac!", w której udział wzięli reprezentanci Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów.

Wystąpienie pt. „Standardy pracy i warunki zatrudnienia – rola związków zawodowych” w trakcie konferencji pt. „Diagnoza w praktyce psychologicznej. Aspekty edukacyjne, kliniczne i sądowe” wygłosił Michał Naczyński ze Śląskiego Międzyzakładowego Oddziału Terenowego. Psycholodzy biorący udział w konferencji mogli zapoznać się z OZZP na stoisku promującym związek.

W zebraniu Porozumienia Zawodów Medycznych z ramienia OZZP uczestniczył przewodniczący Sławomir Makowski.

Udział wzięły wiceprzewodnicząca OZZP Katarzyna Sarnicka oraz sekretarz OZZP Aleksandra Bednarska.
Spotkanie było poświęcone sytuacji psychologów w ochronie zdrowia. Pan Minister zgodził się wesprzeć OZZP w działaniach na rzecz ustawy o zawodzie psychologa. Ponadto przy udziale MZ będą zbierane dane na temat ilości i kwalifikacji psychologów pracujących w ochronie zdrowia. Zaplanowano także kolejne spotkanie w MZ w sprawie psychiatrii dziecięcej. Komunikat prasowy.

Udział wzięli: przewodniczący Sławomir Makowski i wiceprzewodnicząca Katarzyna Sarnicka.

Spotkanie z Rzecznikiem Praw Dziecka Panem Markiem Michalakiem, w którym udział wzięli: przewodniczący Sławomir Makowski, wiceprzewodnicząca Katarzyna Sarnicka oraz sekretarz Aleksandra Bednarska. Relacja ze spotkania dostępna tutaj.

Odbyło się spotkanie w biurze Rzecznika Praw Pacjenta Pana Bartłomieja Chmielowca z Panią Dyrektor Departamentu Strategii i Działań Systemowych Agnieszką Wernik oraz Panem Jarosławem Malikiem - Naczelnikiem Wydziału Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego i Departamentu do Spraw Zdrowia Psychicznego. Udział z ramienia OZZP: przewodniczący Sławomir Makowski, wiceprzewodnicząca Katarzyna Sarnicka oraz sekretarz Aleksandra Bednarska.

OZZP popiera i włącza się w protest zawodów medycznych pt. "Czujemy się oszukani. Czarny piątek w ochronie zdrowia." Psycholodzy w całym kraju włączają się do akcji PZM.

Przewodniczący Sławomir Makowski spotkał się z panią Urszulą Michalską Przewodniczącą Rady Branży OPZZ "Usługi Publiczne" oraz Przewodniczącą FZZ POZiPS w sprawie poparcia działań związku dotyczacych ustawy o zawodzie psychologa.

W Warszawie odbyło się spotkanie z panią Urszulą Michalską Przewodniczącą Rady Branży OPZZ "Usługi Publiczne" oraz Przewodniczącą FZZ POZiPS. W spotkaniu udział wzięli przewodniczący Sławomir Makowski oraz wiceprzewodnicząca Katarzyna Sarnicka.

Udział wzięli wiceprzewodnicząca Katarzyna Sarnicka i przewodniczący Sławomir Makowski. Dyskutowano przede wszystkim projekt ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Reprezentanci OZZP wzięli udział w posiedzeniu Zespołu ds. Organizacji Ochrony Zdrowia w Sejmie i dyskusji na temat zawodu psychologa w systemie ochrony zdrowia oraz jego roli w realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, a także zadań psychologa w różnych specjalnościach ochrony zdrowia i obszarach życia społecznego oraz wykorzystania potencjału kadrowego tych specjalistów w systemie opieki zdrowotnej. Stronę psychologów reprezentowali: Sławomir Makowski - Przewodniczący Zarządu Krajowego, Katarzyna Sarnicka - wiceprzewodnicząca Zarządu Krajowego, Wojciech Anczurowski - wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego, Aleksandra Bednarska - sekretarz Zarządu Krajowego oraz Elzbieta Magia - członek OZZP. Ponadto obecni delegaci Polskiego Towarzystwa Psychologicznego: Przewodnicząca PTP - Małgorzata Toeplitz-Winiewska, wiceprzewodniczący PTP - Adam Tarnowski oraz konsultant ds. psychologii klinicznej na woj. mazowieckie - Aleksandra Kuhn-Dymecka i konsultant ds. psychologii klinicznej na woj. lubuskie - Izabela Sumińska. Przedstawiamy sprawozdanie oraz wnioski opublikowane przez stronę rządową skierowane do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego.

Udział: Katarzyna Sarnicka, Aleksandra Bednarska, Sławomir Makowski, Wojciech Anczurowski. Z ramienia PTP: Małgorzata Toeplitz - Winiewska i Adam Tarnowski. Omawiano rozporządzenie dotyczące Centrów Zdrowia Psychicznego, które będzie miało wpływ na pracę wszystkich psychologów zatrudnionych zarówno w szpitalach psychiatrycznych, jak też psychiatrycznej opiece ambulatoryjnej. Tematami spotkania były także kierunki dalszej współpracy.

OZZP reprezentowali Katarzyna Sarnicka i Sławomir Makowski. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele następujących organizacji związkowych: OZZPF, OZZP, OZZ "Fizjoterapia", OZZTME, OZZTMR, OZZPiP, KZZPMLD, OZZD, OZZFM, MZZTAM, ZZTF RP. Podczas spotkania przegłosowano kandydaturę przewodniczącego OZZP Sławomira Makowskiego, jako kolejnego członka delegacji PZM na spotkanie z Ministrem Zdrowia.

©2022 Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów. All Rights Reserved.
Designed By Fer Art