KRS: 0000651609, NIP: 7272807677

Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów

OZZP powstał z myślą o zjednoczeniu środowiska psychologów w Polsce.
Jako związek zawodowy pragniemy reprezentować interesy wszystkich psychologów. W swoje szeregi przyjmujemy psychologów z całego kraju, bez względu na to w jakiej branży pracują.

Naszym celem jest obrona praw pracowniczych, walka o godność zawodu psychologa, a także stworzenie takich mechanizmów prawnych, aby psycholog był zawodem określanym jako zawód zaufania publicznego. Istniejąca ustawa o zawodzie psychologa i samorządzie psychologów nie funkcjonuje w praktyce, brakuje przepisów wykonawczych.
Podejmowane próby nowelizacji ustawy nie przyniosły jak dotąd rezultatów, a zawód psychologa nadal nie jest uregulowany prawnie.

Pragniemy sprawić, aby uregulowania ustawowe były korzystne dla psychologów i w konsekwencji skutkowały poprawą ich sytuacji zawodowej oraz stworzeniem stałego mechanizmu wzrostu wynagrodzeń.

Ustawa o zawodzie psychologa

Jednym z ważniejszych zadań jakie postawiło przed sobą OZZP jest skuteczne doprowadzenie do nowelizacji Ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie psychologów z dnia 8 czerwca 2001 roku, która to, jak wszyscy wiemy, do dziś dnia nie doczekała się przepisów wykonawczych i w praktyce nie funkcjonuje. Powodem tego stanu rzeczy są liczne wady prawne i legislacyjne uniemożliwiające jej stosowanie, m.in. pomimo obowiązywania ustawy nie jest możliwe uzyskanie prawa wykonywania zawodu psychologa, ponieważ nie został powołany organ władny wydać takie prawo (czyli samorząd psychologów).

Cała historia starań środowiska psychologów, z Polskim Towarzystwem Psychologicznym na czele, aby Ustawa ta została znowelizowana jest zamieszczona na stronie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Znajdują się tam wszystkie pisma wysyłane do organów władzy oraz dokumenty będące merytorycznym odniesieniem się psychologów do treści ustawy i projektów jej nowelizacji.

Zachęcamy do uważnej lektury!

Nasze cele

są zawarte w programie oraz Statucie OZZP

Integracja środowiska psychologów

Korzystne dla wszystkich psychologów uregulowania prawne zawodu

Walka o godne wynagrodzenia i poszanowanie zawodu psychologa

Starania, aby szkolenia i specjalizacje dla psychologów były dostępne i dostosowane do ich możliwości finansowych

Reprezentowanie swoich członków wobec władz publicznych, organów administracji państwowej i samorządowej oraz wobec pracodawcy.

Udzielenie pomocy i wsparcia w przypadku konfliktu pomiędzy członkiem związku a władzami, organami administracji państwowej, samorządowej lub pracodawcą.

Co możesz zyskać zapisując się do OZZP?

Silna reprezentacja psychologów zrzeszonych w OZZP będzie miała większą siłę przebicia i możliwości wpływu na władze, organy władzy, administracji państwowej, samorządowej oraz na pracodawców.

Jedynie Związek Zawodowy zgodnie z Ustawą o Związkach Zawodowych ma możliwość opiniowania założeń, projektów, aktów prawnych, ma też prawo występowania z wnioskami o wydanie lub zmianę ustawy albo innego aktu prawnego w zakresie objętym zadaniami związku zawodowego. Wnioski dotyczące tych ustaw związek kieruje do posłów lub organów mających prawo inicjatywy ustawodawczej.


Przyłączajcie się do nas, im nas będzie więcej tym większe szanse na powodzenie
©2019 Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów. All Rights Reserved.
Designed By Fer Art