KRS: 0000651609, NIP: 7272807677

Inne ważne informacje

Uznanie dorobku zawodowego dla specjalizacji w zakresie Psychoterapii Dzieci i Młodzieży

Szanowni Psycholodzy,

są już znane kryteria oceny wniosków o uznanie dorobku zawodowego lub naukowego za równoważny ze szkoleniem specjalizacyjnym w psychoterapii dzieci i młodzieży.

14 czerwca 2019r. na posiedzeniu Zespołu Ekspertów w CMKP pod kierunkiem dr hab. n.med. Agnieszki Słopień konsultanta krajowego ds. psychoterapii dzieci i młodzieży kryteria te zostały zatwierdzone. Gorąco zachęcamy do zapoznania się z tym dokumentem CMKP.

https://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/ksztalcenie-w-ochronie-zdrowia/komunikaty/

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku o uznanie dorobku zachęcamy również do pobrania wzorów dokumentów ze strony CMKP i do zapoznania się z informacjami dotyczącymi procedury. Osoby spełniające kryteria mogą składać wniosek o uznanie dorobku w każdym momencie. Dyrektor CMKP sprawdza pod względem formalnym złożony wniosek wraz załącznikami, a w przypadku stwierdzenia braków formalnych wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

Warto zauważyć, że Zespół Ekspertów opiniuje złożone wnioski nie rzadziej niż raz na kwartał. Do dziś wpłynęło już ponad 400 wniosków, które będą sukcesywnie rozpatrywane na kolejnych posiedzeniach Zespołu. Uprzejmie prosimy o cierpliwe oczekiwanie na informację z CMKP.

OZZP oświadcza, że z naszych badań, przeprowadzonych w grupie 1600 psychologów, wynika, że ponad połowa psychologów pracujących w Ochronie Zdrowia już dziś ma ukończony całościowy kurs psychoterapii, wielu z nich prowadzi psychoterapię z dziećmi i młodzieżą. Ci psychologowie mogą (po spełnieniu pozostałych kryteriów), starać się o nadanie tytułu specjalisty psychoterapii dzieci i młodzieży w trybie uznaniowym.